Statut Fundacji

Spis treści

Rozdział I Postanowienia ogólne
Rozdział II Cele i zasady działania fundacji
Rozdział III Władze fundacji
Rozdział IV Majątek i dochody fundacji
Rozdział V Postanowienia końcowe

W dniu 9 marca 2011 roku w Warszawie Wioletta Wydrzyńska i Piotr Wydrzyński, zwani dalej łącznie „Fundatorami”, ustalili Statut Fundacji „Przetarte Szlaki” o następującej treści:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.

Fundacja pod nazwą „Przetarte szlaki” zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Wiolettę Wydrzyńską i Piotra Wydrzyńskiego zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej notariusz Joanny Lewczuk w Warszawie, Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 3a, w dniu 9 marca 2011 roku, Repetytorium A numer 3303/2011.

§2.

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§4.

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami kraju.

§ 5.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 6.

Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 7.

Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 8.

Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 9.

1. Celem Fundacji jest pomoc, wspieranie oraz działanie na rzecz osób fizycznych, będących:
a) przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, a w szczególności osobami wykonującymi wolny zawód; b) menadżerami, osobami zarządzającymi przedsiębiorstwami lub ich zorganizowanymi częściami oraz należącymi do kadry zarządzającej średniego lub wyższego szczebla;c) osobami zatrudnionymi na podstawie mianowania lub powołania;
d) konsumentami w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny,
które znajdują się w trudnej sytuacji osobistej, życiowej lub materialnej wynikającej z :
a) zakończonego lub trwającego w stosunku do osób wymienionych w ust. 1 postępowania upadłościowego lub
b) z powodu innego niż wymienionego w pkt a) sposobu zakończenia przez tę osobę działalności gospodarczej lub
c) doświadczenia przez tę osobę niezadowolenia z pracy lub tzw. „wypalenia zawodowego”.
2. Osoba, do której zastosowanie mają przepisy poprzedzających ustępów zwana jest dalej „Przedsiębiorcą”.

§ 10.

Fundacja realizuje swój cel poprzez:
1. pomoc, wspieranie i działanie na rzecz Przedsiębiorców oraz osób, które są małżonkiem „Przedsiębiorcy”, krewnymi w linii prostej lub bocznej, powinowatymi albo pozostają z „Przedsiębiorcą” w stosunku przysposobienia lub w stałym pożyciu, a które znajdują się w trudnej sytuacji osobistej, życiowej lub materialnej, wynikającej ze zdarzeń wymienionych w § 9.;
2. pomoc, wspieranie oraz działanie na rzecz osób, które mają lub miały nawiązany stosunek pracy lub były związane umową cywilną z którąkolwiek z osób wymienionych w § 9., a które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, wynikającej ze zdarzeń wymienionych w § 9.;
3. wspieranie przedsiębiorców w przezwyciężaniu piętna porażki poniesionej w działalności gospodarczej;
4. działanie na rzecz polityki drugiej szansy, będącej realizacją partnerstwa lizbońskiego na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia;
5. wspieranie przedsiębiorców, menadżerów, osób zarządzających przedsiębiorstwami lub ich zorganizowanymi częściami oraz należących do kadry zarządzającej średniego lub wyższego szczebla w ich staraniach o powrót do aktywności zawodowej;
6. wspieranie beneficjentów Fundacji w budowaniu wysokiego poczucia własnej wartości;
7. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości wśród beneficjentów Fundacji;
8. wsparcie i pomoc psychologiczną, medyczną, prawną w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz finansową;
9. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań beneficjentów Fundacji z osobami doświadczonymi życiowo i zawodowo;
10. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie poradni psychologicznych, ośrodków psychoterapeutycznych, psychoterapii indywidualnej i grupowej, prowadzenie programów terapeutycznych, profilaktycznych i psychoedukacyjnych, poradni zdrowia psychicznego, a także treningów, warsztatów, szkoleń oraz grup wsparcia, grup samopomocowych i innych form terapii;
11. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie specjalistycznych konsultacji i doradztwa zawodowego oraz doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, a także konsultacji i doradztwa prawnego w postaci ośrodków konsultacyjno–informacyjnych, klubów dyskusyjnych, telefonów zaufania i innych;
12. współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, administracją publiczną i samorządem lokalnym, placówkami użyteczności publicznej, innymi organizacjami pozarządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, ośrodkami leczenia, towarzystwami naukowymi, szkołami i placówkami naukowymi oraz mediami w celu realizacji zadań statutów Fundacji;
13. organizowanie spotkań, konferencji, forów, szkoleń, giełd tematycznych, sympozjów i seminariów, targów, imprez promocyjno–reklamowych, konkursów i spotkań środowiskowych, dyskusji, audycji, odczytów umożliwiających promowanie idei i celów statutowych Fundacji, wymianę myśli i doświadczeń związanych z celami Fundacji oraz zapoznanie się uczestników z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinach dotyczących celów Fundacji w kraju, a jeśli wymaga tego interes Fundacji także za granicą;
14. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, publikowanie prac naukowych, rozpowszechnianie książek, broszur, plakatów, ulotek oraz innych materiałów edukacyjno–informacyjnych związanych z działalnością Fundacji;
15. inne formy działalności zgodnie z potrzebami i celami Fundacji.

§ 11.

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz 873). Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości. Działalność ta będzie obejmowała następujące, określone w Polskiej Klasyfikacji Działalności czynności:
1. wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
2. wydawanie czasopism i innych periodyków (PKD 58.14.Z);
3. pozostałą działalność wydawniczą (PKD 58.19.Z);
4. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
5. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
6. działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z);
7. pomoc społeczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD 87.20.Z);
8. pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD.86.90.E);
9. pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD88.99.Z).

§ 12.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 13.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III
Władze fundacji

§ 14.

Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

RADA

§ 15.

1. Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada składa się z co najmniej trzech osób.
3. Kadencja Rady trwa trzy lata.
4. Członków Rady powołują Fundatorzy. Fundatorzy powierzają jednemu z członków Rady funkcję Przewodniczącego Rady.
5. Możliwe jest uczestnictwo w Radzie przez więcej niż jedną kadencję.

§ 16.

W skład Rady mogą wchodzić osoby, które:
1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
2. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. nie są członkami Zarządu.

§ 17.

Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
1. śmierci;
2. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;
3. zaprzestania spełniania wymogów określonych w § 16.;
4. odwołania przez Fundatorów lub podjęcia przez Radę zwykłą większością głosów uchwały o wykluczeniu członka Rady z jej składu.

§ 18.

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji;
3. ocena pracy Zarządu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
4. podejmowanie w drodze uchwały decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji;
5. podejmowanie uchwał dotyczących zmiany statutu;
6. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych niniejszym statutem dla innego organu lub osoby.

§ 19.

Do zadań Przewodniczącego należy przede wszystkim:
a) zwoływanie posiedzeń Rady i przewodniczenie im;
b) kierowanie pracami Rady.

§ 20.

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniach wyłącznie osobiście, także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu.
4. Rada podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego
5. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, której działalność jest zbieżna z celami Fundacji, oraz osoby o uznanym autorytecie.
6. Z posiedzeń Rady sporządza się pisemny protokół, który podpisuje Przewodniczący i wyznaczony przez niego protokolant.
7. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

ZARZĄD

§ 21.

Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób powoływanych przez Fundatorów na czas nieoznaczony.

§ 22.

1. Na czele zarządu stoi Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Fundatorzy powierzają jednemu z członków Zarządu funkcję Prezesa Zarządu Fundacji.
2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.

§ 23.

W skład Zarządu mogą wchodzić osoby, które:
1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
2. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 24.

Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
1. śmierci;
2. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;
3. zaprzestania spełniania wymogów określonych w § 23;
4. powołania w skład Rady,
5. podjęcia przez Fundatorów decyzji o wykluczeniu członka Zarządu z jego składu.

§ 25.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
2. realizacja celów statutowych;
3. wykonywanie uchwał Rady;
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
5. sporządzanie planów pracy i budżetu;
6. opracowywanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji.

§ 26.

Prawo reprezentowania Fundacji, w tym składania oświadczeń woli w jej imieniu przysługuje:
– Prezesowi Zarządu działającemu samodzielnie bądź;
– Dwóm członkom Zarządu działającym łącznie – gdy w skład Zarządu wchodzą więcej niż dwie osoby, bądź;
– Każdemu członkowi Zarządu samodzielnie – gdy w skład Zarządu wchodzi jedna lub dwie osoby.

§ 27.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu kalendarzowym.
2. Prezes informuje wszystkich członków Zarządu o terminie posiedzenia, jego miejscu oraz porządku obrad co najmniej na tydzień przed planowanym spotkaniem.
3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób.
4. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i wyznaczony przez niego protokolant.
Rozdział IV
Majątek i dochody fundacji

§ 28.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5.000,00 PLN oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 29.

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków, zapisów;
b) dotacji, subwencji oraz grantów;
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d) dochodów z majątku nieruchomego, ruchomego i praw majątkowych;
e) odsetek bankowych;
f) gospodarowania majątkiem ruchomym i nieruchomym Fundacji.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

§ 30.

1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 31.

Zabronione jest:
1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków Organów Fundacji lub pracowników
oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie Organów Fundacji oraz pracow-
nicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2. przekazywanie majątku na rzecz któregokolwiek z Fundatorów, członków Organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywanie majątku na rzecz Fundatorów, członków Organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie Organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 32.

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Fundacji kończy się w dniu 31 grudnia 2011 roku.
Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 33.

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnio-
nych do głosowania.
2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów Fundacji oraz trybu powoływania Organów Fundacji.
3. Zmiany celów Fundacji, oraz trybu powoływania Organów Fundacji mogą dokonywać Fundatorzy.

§ 34.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej podmiotów o zbliżonych celach.

§ 35.

1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Decyzję o połączeniu Fundacji z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 36.

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do 31 marca każdego roku sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 37.

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Na dowód ustalenia Statutu Fundacji „Przetarte Szlaki” Fundatorzy złożyli pod niniejszym Statutem podpisy.

Wioletta Wydrzyńska  Piotr Wydrzyński

wroc-do-fundacji